Theo đó, Quyết định này quy định cụ thể về điều kiện; hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ đối với 07 đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng Covid-19 được nêu tại Nghị quyết 42/NQ-CP, đơn cử đối với NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương như sau:

– Điều kiện hỗ trợ: Phải đáp ứng 3 điều kiện nêu tại Điều 1 Quyết định 15;

– Hồ sơ đề nghị: Theo Phụ lục kèm theo Quyết định 15;

– Thủ tục:

  • DN lập Danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương bảo đảm điều kiện quy định tại Điều 1 Quyết định 15; đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan BHXH xác nhận danh sách này;
  • Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Danh sách theo đề nghị của DN, cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH của NLĐ và gửi DN;
  • DN gửi hồ sơ đề nghị đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở. Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND thẩm định, trình Chủ tịch UNBD cấp tỉnh.
  • Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Xem chi tiết hồ sơ, thủ tục hỗ trợ các đối tượng khác tại: Quyết định 15/2020/QĐ-TTg có hiệu lực từ 24/4/2020. Các chế độ tại Quyết định này được áp dụng từ 01/4/2020.

quyet dinh 15 (Xem QĐ 15 tại đây)