Phụ lục gồm 14 Biểu mẫu để người dân tiến hành thủ tục nhận hỗ trợ do Covid-19, cụ thể gồm:

– Mẫu số 1: Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương;

– Mẫu số 2: Đề nghị hỗ trợ (Danh cho hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm);

– Mẫu số 3: Đề nghị hỗ trợ (Dành cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp);

– Mẫu số 4: Đề nghị hỗ trợ (Dành cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm);

– Mẫu số 05: Danh sách rà soát đối tượng người có công được hỗ trợ do đại dịch COVID-19 (cấp huyện);

– Mẫu số 6: Danh sách hỗ trợ người có công gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (cấp tỉnh);

– Mẫu số 7: Danh sách đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19;

– Mẫu số 8: Danh sách người thuộc hộ nghèo hưởng chính sách hỗ trợ;

– Mẫu số 9: Danh sách người thuộc hộ cận nghèo hưởng chính sách hỗ trợ;

– Mẫu số 10: Bảng tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo hưởng chính sách hỗ trợ;

– Mẫu số 11: Đề nghị vay vốn hỗ trợ trả lương ngừng việc cho người lao động;

– Mẫu số 12: Danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (của doanh nghiệp);

– Mẫu số 13: Danh sách người sử dụng lao động được vay vốn để trả lương ngừng việc;

– Mẫu 14: Danh sách người lao động ngừng việc (cấp tỉnh).

Xem chi tiết các biểu mẫu để người dân tiến hành thủ tục nhận hỗ trợ do Covid-19 tại Phụ lục ban hành kèm theo QDD15/2020/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ 24/4/2020.

Xem chi tiết QĐ 15: 081708quyet-dinh-15-2020-qd-ttg-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-covid