Chính phủ đã chính thức ban hành nghị định về hóa đơn điện tử trong tháng 9/2018. Nghị định đã có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2018.
Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119 đã được ban hành vào tháng 10 năm 2019 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2019. Nghị định 119 và Thông tư 68 đưa ra yêu cầu bắt buộc các doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử từ tháng 11 năm 2020.
      Hóa đơn điện tử có mã xác nhận
“Các doanh nghiệp thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế” được yêu cầu phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác nhận liên tục trong 12 tháng. Các doanh nghiệp thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế được định nghĩa là các doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng và có một số dấu hiệu nhất định, chẳng hạn như:

  • Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho các bên liên kết (theo định
    nghĩa); hoặc
  • Không tuân thủ các yêu cầu về kê khai thuế theo quy định; hoặc
  • Thay đổi địa điểm kinh doanh hơn 2 lần trong vòng 12 tháng mà không khai báo theo quy định hoặc không kê khai, nộp thuế ở nơi đăng ký mới; hoặc
  • Các doanh nghiệp đã bị phạt do vi phạm các quy định về hóa đơn trong năm trước.

“Các doanh nghiệp thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế” sẽ được đánh giá lại sau 12 tháng để có thể được phê duyệt việc sử dụng hóa đơn điện tử mà không cần mã xác nhận.
     Hóa đơn điện tử không có mã xác thực của cơ quan thuế
Các ngành nghề mà doanh nghiệp được cho phép sử dụng hóa đơn điện tử không có mã xác thực của cơ quan thuế sẽ được xác định dựa trên các lĩnh vực kinh tế theo quy định, chẳng hạn như điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải; tài chính tín dụng; bảo hiểm; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; v.v hoặc các doanh nghiệp thỏa mãn một số điều kiện nhất định.
Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã xác thực của cơ quan thuế phải chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế trực tiếp hoặc thông qua nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử được ủy quyền. Nếu doanh nghiệp chuyển dữ liệu trực tiếp qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, các điều kiện kỹ thuật nhất định để truy cập đến cổng thông tin phải được đáp ứng.
Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử (có hoặc không có mã của cơ quan thuế), doanh nghiệp phải đăng ký và được sự chấp thuận của cơ quan thuế thông qua cổng thông tin điện tử của TCT.
 Thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử được dự kiến áp dụng một cách bắt buộc kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020. Trong giai đoạn chuyển tiếp đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các quy định hiện hành về hóa đơn vẫn được áp dụng và doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các quy định hiện hành cho đến khi nhận được thông báo chính thức từ cơ quan thuế.